یکی از عوامل خوشبختی ساده زیستی است و خودنمایی، واکنشی در برابر احساس حقارت واقعی یا خیالی یا جبران آن است.اما این تنها راز نیست...

۱ یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمان ها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی را تصور کنید که صادقانه می خواهید؛ نه آن چیزی را که فکر می کنید شاید بتوانید به دست آورید. اگر نیم نگاهی به اطرافمان بیندازیم متوجه می شویم که مشکلات زندگی همواره ما را در خود احاطه کرده است. گسترش زندگی ماشینی و مدرنیسم، مسائل پیچیده تر و حادتری را پیش روی ما می گذارد.همه ما در طول دوران زندگی خود با مصائب و شدایدی مواجه می شویم که بعضا حل آنها برایمان بسیار دشوار بوده و گاها برخی از آنها حل نشدنی جلوه می نمایند. خود ما نیز دلیل ایجاد بسیاری از این مشکلات بوده و ناخواسته یا ندانسته موجب افزایش آنها شده ایم.

۲ ما در اندیشیدن به گذشته دردناکمان، تصور می کنیم که چنانچه خاطرات تلخ گذشته مان را برای خود یا دوستانمان تعریف کنیم، از غم و اندوه مان می کاهد و موجب شادی روح و سبک تر شدن بار اندوهناک درونی مان می گردد. در صورتی که موضوع برعکس بوده و بازگویی آنچه که به صورت ناگوار و مرارت بار در گذشته برایمان رخ داده است، بسیار غمناک بوده و تصویرسازی مجدد آنها فقط باعث زنده شدن آن خاطرات و شروع دوباره حزن و افسردگی و رنج و نقاهت روحی و جسمی ما خواهد بود.

۳ هیچگاه خود را مسئول حوادثی که امکان کنترل آن را نداشته اید قلمداد نکنید. گاهی ما فکر می کنیم اضطراب و نگرانی، آینده نگری است. دشمنان انسان تنها در درون خود او هستند. ما می توانیم گذشته را داشته باشیم ولی در محاصره اش نباشیم و در آن غرق نشویم.