تفاوت فاحشی بین فرزندسالاری و والدین سالاری نیست. در واقع عدم آموزش والدین در رابطه با نحوه تربیت کودک، می تواند به یکی از این دو بدل شود و در نهایت این خروجی کودک است که دچار مشکل خواهد شد. در واقع دو حیطه در نظام تربیتی والدین وجود دارد. یکی حیطه «عاطفی»، دیگری حیطه کنترل یا «اقتدار». بر اساس این دو حیطه سبک های فرزندپروری به چهار دسته تقسیم می شوند:

۱ فرزندپروری مقتدرانه (علمی)

۲ فرزندپروری مستبدانه

۳ فرزندپروری سهل گیرانه